Ochrana osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Vassal EKO, s. r. o. v súvislosti so súťažou „Umenie z odpadu“

 1. Spoločnosť Vassal EKO, s. r. o., so sídlom Slovnaftská 102, Bratislava – mestská časť Vrakuňa 821 07, IČO: 44 523 921, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 55914/B („Prevádzkovateľ“) ako organizátor súťaže s názvom „Umenie z odpadu“ („Súťaž“), ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom internetovej stránky http://umeniezodpadu.sk („Internetová stránka“) spracúva osobné údaje účastníkov súťaže a zákonných zástupcov účastníkov súťaže, ktorí sú mladší ako 16 rokov („Dotknuté osoby“).
 2. Prevádzkovateľ zbiera osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo Dotknutých osôb, meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka súťaže, adresu bydliska zákonného zástupcu účastníka súťaže, emailová adresa zákonného zástupcu účastníka súťaže, telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka súťaže a podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa Dotknutých osôb a/ alebo ich prejavov osobnej povahy, ktoré budú vyhotovené v priebehu trvania Súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením Súťaže.
 3. Osobné údaje Dotknutých osôb bude Prevádzkovateľ spracúvať za účelom:
  1. zabezpečenia organizácie Súťaže, riadneho a plynulého priebehu Súťaže, jej propagácie a jej vyhodnotenia, a to v rozsahu uvedenom v bode 2. vyššie; a
  2. propagácie Prevádzkovateľa ako organizátora Súťaže, spoluorganizátorov Súťaže, ich produktov a služieb, marketingových aktivít Prevádzkovateľa a zasielania informácií súvisiacich s organizovaním ďalších súťaží Prevádzkovateľom, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Dotknutých osôb alebo ich prejavov osobnej povahy, ktoré budú vyhotovené v priebehu trvania Súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením Súťaže.
 4. Osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Dotknutých osôb alebo ich prejavov osobnej povahy, vyhotovené v priebehu trvania Súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením Súťaže spracúvané Prevádzkovateľom za účelom vymedzeným vyššie v bode 3. (ii) budú Prevádzkovateľom zverejnené a šírené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, vrátane internetu.
 5. Žiadne osobné údaje Dotknutých osôb nebudú Prevádzkovateľom prenášané do tretích krajín ani poskytnuté a/ alebo sprístupnené žiadnym tretím osobám.
 6. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov Dotknutá osoba má právo od Prevádzkovateľa žiadať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané;
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod vyššie uvedeného zákona;
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby na spracúvanie;
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;
  5. opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
  6. likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby, ktorých účel spracúvania sa skončil;
  7. likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
  8. blokovanie osobných údajov Dotknutej osoby z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;
  9. ako aj ďalšie práva uvedené v zákone.
 1. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 2. vyššie Dotknutou osobou je dobrovoľné a na základe súhlasu Dotknutej osoby. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas žiadosťou doručenou Prevádzkovateľovi.
 2. Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov: (i) v rozsahu a na účel vymedzený v bode 3. (i) vyššie je daný po dobu trvania Súťaže a jej vyhodnotenia, a to až do momentu vyhlásenia výsledkov Súťaže; a (ii) v rozsahu a na účel vymedzený v bode 3. (ii) vyššie je daný po dobu 2 rokov.
 3. Po naplnení účelu, na ktorý boli získané, búdu všetky osobné údaje Dotknutých osôb Prevádzkovateľom zlikvidované.
.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(http://umeniezodpadu.sk/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_270895094_2.jpg); }