Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Umenie z odpadu“ (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá súťaže. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, a to i bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Organizátor súťaže

Vassal EKO, s. r.o.

Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava, IČO 44 523 921,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 55914/B

(ďalej len ako „organizátor“ alebo „Vassal EKO“)

2. Trvanie súťaže a podmienky účasti v súťaži

Prihlasovanie do súťaže sa uskutoční v termíne od 10. 4. 2018 do 1. 5. 2018  – 23,59 hod. prostredníctvom formulára na www.umeniezodpadu.sk.

2.1. Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Osoby staršie ako 16 a zároveň mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba zastúpení svojim zákonným zástupcom (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“).

2.2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.

2.3. V prípade, ak sa výhercom súťaže stane takáto osoba a organizátor sa o tejto skutočnosti pri vynaložení primeranej starostlivosti dozvie, výhra v súťaži jej nebude odovzdaná. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

3. Pravidlá súťaže

3.1. Súťažiaci sa do súťaže zapojí tak, že sa v termíne od 10. 4. do 1. 5. do 23,59 hod. zaregistruje prostredníctvom registračného formulára na www.umeniezodpadu.sk a zašle fotografie diela, ktoré vytvorí pomocou očisteného odpadového materiálu (napríklad papier, plast, plechovky, látky apod.). Diela zaslané po uvedenom dátume nebudú zaradené do súťaže. Registráciou súťažiaci zároveň potvrdzuje, že je autorom vytvoreného diela. Každý autor môže prihlásiť len jedno dielo. Organizátor nenesie zodpovednosť za nepresné alebo klamlivé údaje poskytnuté účastníkom.

3.2. Prihlásené dielo musí byť:

 • kompaktné
 • prenosné
 • vyrobené z odpadov tak, aby bol rozpoznateľný pôvodný materiál
 • rozmery nie menšie ako 45x45x1 cm (napr. obraz) a nie väčšie ako 100x100x100 cm (napr. socha)

3.3. V termíne do 4. 5. vyberie komisia tvorená zástupcami organizátora diela, ktoré postúpia do hlasovania v druhom kole. Vybraní súťažiaci budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailu a do 15. 5. následne doručia prihlásené diela na adresu Vassal EKO, s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava.

3.4. Súťažiaci budú o výhre informovaní do 22. 5. 2018.

3.5. V prípade, že sa organizátor rozhodne pre verejné prezentovanie víťazných diel, výhry budú odovzdané na tomto evente. V prípade, že by sa z vážnych dôvodov výherca odovzdávanie cien nemohol zúčastniť, bude si ju môcť prevziať v sídle organizátora. V prípade, že si výhru nepreberie do jedného mesiaca od oznámenia organizátora o výhre (prostredníctvom e-mailu uvedeného v registračnom formulári), stráca na ňu nárok.

4. Výhra v súťaži

Organizátor na základe rozhodnutia komisie udelí desať cien rozličnej hodnoty (ďalej ako „výhra“):

 • cena: 1000 eur
 • cena: 750 eur
 • cena: 500 eur
 • – 10. cena: vecné ceny

5. Odovzdanie výhry

5.1. Výhra bude odovzdaná v termíne a na mieste určenom poskytovateľom hlavnej výhry. Vassal EKO, s. r.o. si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie hlavnej výhry ako verejnú udalosť a zvukovo-obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít s čím súťažiaci účasťou v  súťaži vyjadruje svoj súhlas. Súťažiaci účasťou v súťaži súhlasí s vyhotovením a použitím jeho mena, zaznamenaním jeho podobizne, hlasu a prejavov osobnej povahy na zvukovo-obrazový záznam, resp. obrazové snímky a to bez nárokov súťažiaceho na honorárové či iné vyrovnanie.

Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu.

5.2. Vassal EKO, s. r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.

6. Osobitné ustanovenia

6.1. Organizátor spracúva osobné údaje účastníkov súťaže a zákonných zástupcov účastníkov súťaže, ktorí sú mladší ako 16 rokov („Dotknuté osoby“). Organizátor zbiera osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska, emailová adresa, telefónne číslo Dotknutých osôb, meno a priezvisko zákonného zástupcu účastníka súťaže, adresu bydliska zákonného zástupcu účastníka súťaže, emailová adresa zákonného zástupcu účastníka súťaže, telefónne číslo zákonného zástupcu účastníka súťaže a podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, týkajúce sa Dotknutých osôb a/ alebo ich prejavov osobnej povahy, ktoré budú vyhotovené v priebehu trvania súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením súťaže.

6.2. Osobné údaje Dotknutých osôb organizátor spracúva za účelom:

 • zabezpečenia organizácie súťaže, riadneho a plynulého priebehu súťaže, jej propagácie a jej vyhodnotenia, a to v rozsahu uvedenom v bode 6.1. vyššie; a
 • propagácie organizátora, spoluorganizátorov súťaže, ich produktov a služieb, marketingových aktivít organizátora a zasielania informácií súvisiacich s organizovaním ďalších súťaží organizátorom, a to v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Dotknutých osôb alebo ich prejavov osobnej povahy, ktoré budú vyhotovené v priebehu trvania súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením súťaže.

6.3. Osobné údaje Dotknutých osôb v rozsahu: meno, priezvisko, podobizeň, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa Dotknutých osôb alebo ich prejavov osobnej povahy, vyhotovené v priebehu trvania súťaže a v súvislosti s realizáciou a/ alebo vyhodnotením súťaže spracúvané organizátorom za účelom vymedzeným vyššie v bode 6.2. (ii) vyššie budú organizátorom zverejnené a šírené prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, vrátane internetu.

6.4. Žiadne osobné údaje Dotknutých osôb nebudú organizátorom prenášané do tretích krajín ani poskytnuté a/ alebo sprístupnené žiadnym tretím osobám.

6.5. Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov Dotknutá osoba má právo od organizátora žiadať:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod vyššie uvedeného zákona;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal organizátor osobné údaje Dotknutej osoby na spracúvanie;
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
 • likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby, ktorých účel spracúvania sa skončil;
 • likvidáciu osobných údajov Dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
 • blokovanie osobných údajov Dotknutej osoby z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;
 • ako aj ďalšie práva uvedené v zákone.
  • Poskytnutie osobných údajov v rozsahu vymedzenom v bode 6.1. vyššie Dotknutou osobou je dobrovoľné a na základe súhlasu Dotknutej osoby. Dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek odvolať tento svoj súhlas žiadosťou doručenou Prevádzkovateľovi.
  • Súhlas Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov: (i) v rozsahu a na účel vymedzený v bode 6.2. (i) vyššie je daný po dobu trvania súťaže a jej vyhodnotenia, a to až do momentu vyhlásenia výsledkov súťaže; a (ii) v rozsahu a na účel vymedzený v bode 6.2. (ii) vyššie je daný po dobu 2 rokov.
  • Po naplnení účelu, na ktorý boli získané, búdu všetky osobné údaje Dotknutých osôb organizátorom zlikvidované.

6.9. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

6.10. Zdaňovanie výhier (cien) z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“), t.j. pri poskytnutí  nepeňažnej výhry (ceny) nad 350,- eur vrátane DPH, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry (ceny), vychádzajúc z podaného daňového priznania. Nepeňažná výhra (cena) v hodnote nad 350,- eur vrátane DPH podlieha v zmysle Zákona o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení, v znení neskorších predpisov, zároveň odvodom na verejné zdravotné poistenie. Poistné z nepeňažnej výhry (ceny) sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia spracovaného zdravotnou poisťovňou na základe podaného daňového priznania.

6.11. Súťažiaci nemajú na základe tejto súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže než na plnenia výslovne uvedené v týchto pravidlách, pričom aj nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých pre to ustanovených podmienok v zmysle týchto pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto pravidlách.

6.12. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady, ako aj rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.

6.13. Organizátor súťaže nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy súvisiace s poskytovaním internetového pripojenia, problémy na strane telefónnych operátorov alebo iných subjektov. Súťažiaci berie na vedomie, že emailová správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v súťaži.

6.14. Organizátor si vyhradzuje právo výhry podľa týchto pravidiel nahradiť inými výhrami obdobného typu a odpovedajúcej hodnoty, ako aj meniť podmienky odovzdania výhier.

6.15. Tieto pravidlá vstupujú do platnosti dňa 6.4.2018. Úplné pravidlá súťaže sú po dobu konania súťaže k dispozícii na www.umeniezodpadu.sk.

V Bratislave dňa 6. 4. 2018

.cata-page-title, .page-header-wrap {background-color: #e49497;}.cata-page-title, .cata-page-title .page-header-wrap {min-height: 150px; }.cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .title-subtitle *, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs, .cata-page-title .page-header-wrap .pagetitle-contents .cata-breadcrumbs *, .cata-page-title .cata-autofade-text .fading-texts-container { color:#FFFFFF !important; }.cata-page-title .page-header-wrap { background-image: url(http://umeniezodpadu.sk/wp-content/uploads/2018/04/shutterstock_270895094_2.jpg); }